دستگاه اینورتر TIG PULSE DC 400 هواخنک

 

 

معرفی

  • مصرف بهينه برق
  • دارای سیستم اینورتری IGBT 
  • WSM 400DC A 01 copyىاراي سيستم HF با فركانس بالا
  • قابليت جوشكاري با الكتروى ىستي
  • دارای قدرت بالا در جوشکاری DC با کار مداوم
  • ىاراي سيستم 2T(دستی) 4T (اتوماتیک)وREPEAT تکرار
  • دارای سیسنم  Slope Down و Slope Up
  • مجهز به سیستم پالس، تمیز کننده و تنظیم کننده عرض جوش