دستگاه اینورتر TIG PULSE(AC/DC) 400 آب خنک

 

 

معرفی

  • مصرف بهينه برق 
  • 400 AC DCA 02 copyىاراي سيستم HF با فركانس بالا
  • قابليت جوشكاري با الكتروى ىستي
  • ىاراي سيستم 2T(دستی) 4T (اتوماتیک)
  • دارای سیسنم  Slope Down و Slope Up
  • مجهز به سیستم پالس، تمیز کننده و تنظیم کننده عرض جوش